Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΑΔΟΚΟΥ!!!


 

Ο ΜΕΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΔΟΥΛΟΝ ΓΕΝΟΣ!!!


 

<< «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην!!!» (Γέν.Α΄1΄) και πάντα τα εν αυτοίς,  λέγει  ο  προφήτης  Μωϋσής, πεφωτισμένος  εκ Πνεύματος Αγίου, εις την Αγίαν Γραφήν.

Τον παλαιόν καιρόν, Χριστιανοί μου, εγίνοντο καλοί οι άνθρωποι. Ανάμεσα εις τους πολλούς έχομεν και ένα ονομαζόμενον Μωϋσήν. Ο Μωϋσής, αδελφοί μου, από μικρόν παιδίον έλαβε δύο πράγματα εις την καρδίαν του: Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του! Αυτάς τα δύο Αγάπας να έχετε, και χαράν και δόξαν και αγαλλίασιν και πλούτον και θησαυρόν!! Να  χαιρώμεθα με αυτάς τας δύο Αγάπας πάντοτε!

Σαράντα  χρόνους  εσπούδασεν  ο  προφήτης  Μωυσής  να  μάθη  τα γράμματα, διά να καταλάβη πού περιπατεί.