Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Ο ΜΕΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΔΟΥΛΟΝ ΓΕΝΟΣ!!!


 

<< «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην!!!» (Γέν.Α΄1΄) και πάντα τα εν αυτοίς,  λέγει  ο  προφήτης  Μωϋσής, πεφωτισμένος  εκ Πνεύματος Αγίου, εις την Αγίαν Γραφήν.

Τον παλαιόν καιρόν, Χριστιανοί μου, εγίνοντο καλοί οι άνθρωποι. Ανάμεσα εις τους πολλούς έχομεν και ένα ονομαζόμενον Μωϋσήν. Ο Μωϋσής, αδελφοί μου, από μικρόν παιδίον έλαβε δύο πράγματα εις την καρδίαν του: Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του! Αυτάς τα δύο Αγάπας να έχετε, και χαράν και δόξαν και αγαλλίασιν και πλούτον και θησαυρόν!! Να  χαιρώμεθα με αυτάς τας δύο Αγάπας πάντοτε!

Σαράντα  χρόνους  εσπούδασεν  ο  προφήτης  Μωυσής  να  μάθη  τα γράμματα, διά να καταλάβη πού περιπατεί.

Να σπουδάζετε και σεις, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον ημπορείτε.

Και άμα δεν εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μανθάνουν τα Ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν! Και αν δεν  σπουδάσης  τα  Ελληνικά,  αδελφέ  μου,  δεν  ημπορείς  να καταλάβεις  εκείνα  οπού  ομολογεί  η  Εκκλησία  μας...

Καλλίτερον, αδελφέ μου, να έχης Ελληνικόν σχολείον εις την Χώραν σου, παρά  να  έχης  βρύσες  και  ποτάμια·  και  ωσάν  μάθης  το  παιδί  σου γράμματα,  τότε  λέγεται  άνθρωπος!

Το σχολείον ανοίγει  τας Εκκλησίας!

Το σχολείον ανοίγει τα Μοναστήρια!

Σαράντα  χρόνους  παρεκάλει  ο  Μωϋσής  τον  Θεόν,  διά  να ξεσκλαβώση τους αδελφούς του, τούς Εβραίους, από την Αίγυπτον. Πρέπει και συ, αδελφέ μου, να παρακαλής τον Θεόν όσον ημπορείς, διά το καλόν του αδελφού σου! Όχι, αδελφέ μου, να τον κλέπτης και να τον φονεύης και να αγαπάς το κακόν του. Σαράντα ημέρας και σαράντα νύκτας  ενήστευσεν  ο  προφήτης  Μωυσής,  ωσάν  οπού εκαθαρίσθη  ψυχικώς  και  σωματικώς  από  πάσαν  αμαρτίαν. Ακούσατε, αδελφοί μου, τί καλά που έκαμεν ο προφήτης Μωυσής, να ιδήτε και ο Πανάγαθος Θεός τί μεγάλο καλόν οπού του εχάρισε!!

Τον εχειροτόνησε Βασιλέα και εβασίλευσε σαράντα χρόνους!

Τον έκαμε και Προφήτην εις όλον τον κόσμον, να ηξεύρη όλα τα μέλλοντα και τα παρελθόντα!

Τον έκαμεν ωσάν τον “Εαυτόν Tου” ο Θεός!

Έζησεν ο προφήτης  Μωυσής  εκατόν  είκοσι χρόνους  και  επέρασε  και εδώ καλά και επήγε και εις τον Παράδεισον να χαίρεται πάντοτε!

Έτσι πρέπει, αδελφοί μου, να παιδευώμεθα και ημείς, να πιστεύωμεν όσον είναι δυνατόν, να καθαριζώμεθα από πάσαν αμαρτίαν ψυχικήν και  σωματικήν,  και  να  γινώμεθα  ωσάν  Άγγελοι!!

Και  αν  δεν παιδευώμεθα,  αδελφοί  μου,  παρά  τρώγωμεν  και  πίνωμεν,  και “χαιρώμεθα”,  και  χορεύωμεν,  δεν  πρέπει  να  λεγώμεθα  άνθρωποι, αλλά ζώα άλογα>>!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

«Διδαχή Ε΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».