Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!!

Tης Δωρηθείσης επί γης Ειρήνης, υπό του Επουρανίου Πατρός, καλούμεθα άπαντες να μετάσχωμεν! 

Επιπολαίως σκεπτόμενοι νομίζομεν ότι, η Ειρήνη αυτή έχει σχέσιν με την κοσμικήν «ειρήνην» καί τινες μάλιστα, υπερφιάλως και υβριστικώς αντιδρώντες, ειρωνεύονται τον Δωρεοδότην...  Πόσον απατώμεθα οι τάλανες..!