Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!!

Tης Δωρηθείσης επί γης Ειρήνης, υπό του Επουρανίου Πατρός, καλούμεθα άπαντες να μετάσχωμεν! 

Επιπολαίως σκεπτόμενοι νομίζομεν ότι, η Ειρήνη αυτή έχει σχέσιν με την κοσμικήν «ειρήνην» καί τινες μάλιστα, υπερφιάλως και υβριστικώς αντιδρώντες, ειρωνεύονται τον Δωρεοδότην...  Πόσον απατώμεθα οι τάλανες..! 

Η Χαρισθείσα ημίν Ειρήνη, είναι ο Ίδιος ο Ενυπόστατος Υιός και Λόγος του Θεού, τον Οποίον, «η Αγάπη του Θεού και Πατρός εξαπέστειλεν», υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας!

Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα αναβιβάση εις τον Θρόνον της Τρισυποστάτου Θεότητος τον άνθρωπον! Επομένως, κατά τον Απόστολον Παύλον, όντως (!!!), «Αυτός εστίν η Ειρήνη ημών» (Εφεσ. Β΄14΄), υπό την αναγκαίαν προϋπόθεσιν ότι, είς έκαστος, διατίθεται, να Τον υποδεχθή και αποδεχθή ταπεινώς ως τον προσωπικόν Σωτήρα και Λυτρωτήν του!

Τότε, ενοικεί εν ημίν και εμπεριπατεί, και διά της θαυμαστής πνευματικής συγκράσεως, οι πήλινοι μεταποιούμεθα εις πυρίνους! Ούτω πως, εκφεύγομεν των παγίδων του πονηρού άρχοντος του κόσμου τούτου και γινόμεθα «επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι»! Αυτής της Θείας Χάριτος θα απολαύσωμεν, εάν του επιτρέψωμε να γεννηθή  «εις την φάτνην της αλόγου ημών ψυχής» και μας αναγεννήση!

Το εύχομαι, εκ μέσης καρδίας, δι’ άπαντας!
Χριστός Ετέχθη, Σώζων ημάς!!!

                                                                                                                                                π.Α.Γ.Π.