Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!


 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ, ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!


 

<<Δύο  άνθρωποι,  χριστιανοί  μου,  ήλθον  μίαν  φοράν  και εξωμολογήθησαν  εις  εμέ,  Πέτρος  και  Παύλος τα ονόματά των,  και  να  ιδήτε  πως τους  εδιώρθωσα,  καλά  ή κακά...  Εγώ σας φανερώνω την  καρδίαν μου.

Μου λέγει, λοιπόν, ο Πέτρος:

«Εγώ, πνευματικέ μου, από τον καιρόν οπού εγεννήθηκα έως  τώρα, ενήστευα, επροσευχόμην πάντοτε, έκαμνα ελεημοσύνας εις τους πτωχούς, έκτισα Μοναστήρια, Εκκλησίας και άλλα  καλά  έκαμα. Τον  εχθρόν  μου, όμως, δεν  τον  συγχωρώ...»

Εγώ τότε  τον αποφάσισα τον Πέτρο διά την κόλασιν.

Έρχεται ο άλλος, ο Παύλος και μου λέγει:

«Εγώ από  τον  καιρόν  οπού  εγεννήθηκα  ποτέ κανένα καλόν  δεν έκαμα, αλλά μάλιστα έχω κάμει τόσα φονικά, επόρνευσα, έκλεψα, έκαψα Εκκλησίας, Μοναστήρια. Όλα τα κακά τα έκαμα, μα τον εχθρόν μου τον  συγχωρώ».

Να  ιδήτε  τί  έκαμα  εγώ  εις  αυτόν.