Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ, 2021.

Eν τω Υπερενδόξω Προσώπω της Αειπαρθένου Μητρός Του Θεού ημών, εορτάζομεν πανδήμως, το μέγιστον των θαυμάτων της υψοποιού ταπεινώσεως!!

Η Ταπεινόφρων Κόρη της Ναζαρέτ, κατέστη η Τιμιωτέρα πασών των Επουρανίων και Ασωμάτων Δυνάμεων!!

          Η εν παντί Υποταγείσα τω Θείω Θελήματι, ως η κατ’ εξοχήν «Δούλη Του Κυρίου», ανήλθεν εις τα Θεία Δώματα και έκτοτε, ως η Μοναδική Παντάνασσα, κάθηται εκ δεξιών του Παμβασιλέως και Παντοκράτορος Υιού Αυτής και ευλαβοφρόνως προσκυνείται υπό των φοβερών Χερουβείμ και των πυρφόρων Σεραφείμ!!

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΕΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.