Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ, 2021.

Eν τω Υπερενδόξω Προσώπω της Αειπαρθένου Μητρός Του Θεού ημών, εορτάζομεν πανδήμως, το μέγιστον των θαυμάτων της υψοποιού ταπεινώσεως!!

Η Ταπεινόφρων Κόρη της Ναζαρέτ, κατέστη η Τιμιωτέρα πασών των Επουρανίων και Ασωμάτων Δυνάμεων!!

          Η εν παντί Υποταγείσα τω Θείω Θελήματι, ως η κατ’ εξοχήν «Δούλη Του Κυρίου», ανήλθεν εις τα Θεία Δώματα και έκτοτε, ως η Μοναδική Παντάνασσα, κάθηται εκ δεξιών του Παμβασιλέως και Παντοκράτορος Υιού Αυτής και ευλαβοφρόνως προσκυνείται υπό των φοβερών Χερουβείμ και των πυρφόρων Σεραφείμ!!

         Η, συνεσταλμένως, εν τω γάμω της Κανά, Ειπούσα τω Εαυτής Θεάνθρωπω Υιώ «οίνον ουκ έχουσι», δεξιοκαθέδρως ισταμένη του Υιού και Λόγου του Θεού, ευπαρρησιάστως εξαιτείται το Έλεος και τον Οικτιρμόν (!!), υπέρ ημών των αλαζονικώς εμμενόντων τη αποστασία, τω ιδίω θελήματι και τη αμαρτία…

Αυτής ταις σωστικαίς πρεσβείαις σωθείημεν άπαντες!!   

 π.Α.Γ.Π.