Κυριακή 16 Απριλίου 2023

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2023!!


Το ημέτερον Πάσχα, αρχήν χρονικήν λαμβάνει από της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού!!

«Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν»!!! (Ιωάνν.Α΄14΄), πληροφορεί από των πρώτων στίχων του ομωνύμου Ευαγγελίου Του, το πλήρωμα της Εκκλησίας διαχρονικώς, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος!!