Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021

Εχαρίσατο ημίν, «η Αγάπη του Θεού και Πατρός», τον Ενυπόστατον Υιόν και Λόγον Αυτού Εναθρωπήσαντα, ίνα καταργήση, «τον το κράτος έχοντα του θανάτου» (Εβρ. B΄14΄) και καταστήση ημάς, γνήσια τέκνα της Αυτού Αιωνίου Βασιλείας!!

Εν τω πενιχρώ σπηλαίω, ετέχθη ως ο Μόνος Θεάνθρωπος!!