Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021

Εχαρίσατο ημίν, «η Αγάπη του Θεού και Πατρός», τον Ενυπόστατον Υιόν και Λόγον Αυτού Εναθρωπήσαντα, ίνα καταργήση, «τον το κράτος έχοντα του θανάτου» (Εβρ. B΄14΄) και καταστήση ημάς, γνήσια τέκνα της Αυτού Αιωνίου Βασιλείας!!

Εν τω πενιχρώ σπηλαίω, ετέχθη ως ο Μόνος Θεάνθρωπος!!

Εν τω Ιορδάνη ποταμώ εβαπτίσθη ως Άνθρωπος και εν ταυτώ, απεκάλυψε την Θείαν Αυτού Φύσιν και Ομοουσιότητα, μετά του Επουρανίου Πατρός και του Παναγίου Πνεύματος, Φανερών το Μείζον και Ακατάληπτον Μυστήριον της εν Τριάδι Θεότητος!!

Εν τη δημοσία Αυτού Θεανδρική παρουσία,
Μιμούμενος τον Πατέρα Αυτού, ειργάσθη υπέρ της Σωτηρίας 
του εκπεσόντος ημών γένους!!

Εν τω Τιμίω και Ζωοποιώ Ξύλω του Σταυρού, συνέτριψε την κάραν του αρχαίου πτερνιστού και 
«ήνωσε τα το πριν διεστώτα»* !!

Ηγέρθη, ως ο Πρωτότοκος εκ των νεκρών και 
«ηνέωξεν ημίν Παραδείσου τας Πύλας»!!

Τί τούτων θαυμασιώτερον;

Αυτόν αγαλλομέναις καρδίαις και ιερά προσμονή αναμένομεν,
«ΚΑΙΝΑ ΠΟΙΗΣΑΙ ΠΑΝΤΑ» (πρβλ. Aποκάλ. ΚΑ΄5΄)!!!


π.Α.Γ.Π.

* Τροπ. Γ΄ ωδής, κανόνος Μεγάλου Σαββάτου.