Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

ΑΠΛΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ, ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!!

 

<<Όλοι οι άνθρωποι από ένα άνδρα και μίαν γυναίκα  εγεννήθημεν, και  όλοι  είμεθα  αδελφοί!  Ο  διάβολος, αδελφοί μου, ο μισόκαλος εχθρός μας, βλέποντας τον κόσμον πως πληθαίνει,  εφθόνησε  και  εβουλήθη  να εξολοθρεύση  τον  κόσμον  και  έβαλε  μίσος  εις  την  καρδίαν  των ανθρώπων,  να  μισούν  αλλήλους  και  να  μη  υπανδρεύωνται  και γεννώσι τέκνα και αυξάνη ο κόσμος. Και έριψε τους ανθρώπους εις αρσενοκοιτίας, κτηνοβασίας και άλλα αισχρά, οπού δεν τα έκαμνον ούτε τα άλογα ζώα…

Βλέπων ο Πανάγαθος Θεός, πως ο μισόκαλος διάβολος  έβαλε  σκοπόν  να  τελειώση  τον Κόσμον,  παρήγγειλεν  ότι, όποιος  δεν  κάμνει  παιδιά  να  είναι κατηραμένος.

Και από τότε υπανδρεύοντο και έπαιρνον γυναίκας.

Άκουσε και συ, αδελφέ μου, οπού δεν κάμνεις παιδιά.

Νομίζεις ότι έχεις κατάρα;;

ΜΕΓΑΣ Ο ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΟΥΤΟΣ ΛΟΓΟΣ!!!