Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

ΑΠΛΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ, ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!!

 

<<Όλοι οι άνθρωποι από ένα άνδρα και μίαν γυναίκα  εγεννήθημεν, και  όλοι  είμεθα  αδελφοί!  Ο  διάβολος, αδελφοί μου, ο μισόκαλος εχθρός μας, βλέποντας τον κόσμον πως πληθαίνει,  εφθόνησε  και  εβουλήθη  να εξολοθρεύση  τον  κόσμον  και  έβαλε  μίσος  εις  την  καρδίαν  των ανθρώπων,  να  μισούν  αλλήλους  και  να  μη  υπανδρεύωνται  και γεννώσι τέκνα και αυξάνη ο κόσμος. Και έριψε τους ανθρώπους εις αρσενοκοιτίας, κτηνοβασίας και άλλα αισχρά, οπού δεν τα έκαμνον ούτε τα άλογα ζώα…

Βλέπων ο Πανάγαθος Θεός, πως ο μισόκαλος διάβολος  έβαλε  σκοπόν  να  τελειώση  τον Κόσμον,  παρήγγειλεν  ότι, όποιος  δεν  κάμνει  παιδιά  να  είναι κατηραμένος.

Και από τότε υπανδρεύοντο και έπαιρνον γυναίκας.

Άκουσε και συ, αδελφέ μου, οπού δεν κάμνεις παιδιά.

Νομίζεις ότι έχεις κατάρα;;

Λοιπόν κακώς κάμνεις και λυπάσαι. Ο Πανάγαθος Θεός, διά να κόψη εκείνο το κακόν το έκαμε. Συ, αδελφέ μου, οπού λυπάσαι πώς δεν κάμνεις παιδιά, νομίζεις πώς έχεις κατάρα;

Δεν έχεις κατάρα!!

Χιλιάδες, μυριάδες άνδρες και γυναίκες εις  τον κόσμον,  οπού εφύλαξαν  παρθενίαν  και  δεν  έκαμον  παιδιά!  Και  αν  έχης  συ  την κατάραν,  την  έχουν  και  εκείνοι·   την  έχω  και  εγώ  οπού  είμαι καλόγηρος.  Και  τί  σε  βλάπτει  να  γεννήσης  όλους  τούτους  τους ανθρώπους τέκνα πνευματικά;; Πάρε, αδελφέ μου, δύο παιδιά πτωχά εις το σπίτι σου να τα κάμης τέκνα σου πνευματικά, να έχης μισθόν από  τον  Θεόν  και  τιμήν  από  τους  ανθρώπους·  να  γεννήσης  την ταπείνωσιν,  νηστείαν,  προσευχήν,  ελεημοσύνην,  αγάπην  εις  τον Θεόν  και  εις  τους  αδελφούς  σου,  και  τότε  σώζεσαι!

Εσύ  πάλιν, αδελφέ μου, οπού κάμνεις τα παιδιά, να κλαίης και να λυπάσαι, διότι όσας  αμαρτίας  κάμνουν  τα  παιδιά  σου  αναφέρονται  και  εις  την ψυχήν σου.

Μένεις ανύπανδρος;

Ένα χρέος χρωστάς.

Υπανδρεύθης;

Έχεις χρέος να σώσης και την γυναίκα σου, δύο παιδιά, τρία, πέντε ή δέκα έκαμες. Όσα παιδιά και αν κάμης, τόσα χρέη χρεωστείς. Δεν ακούεις  οπού  λέγουν  στα  παιδιά  σου:

“Ανάθεμα  τον  πατέρα , τον πατέρα οπού τα έσπερνε;”.

Εγώ αγροικώ πολλούς οπού το λέγουν. Διά  τούτο, αδελφέ μου, εσύ οπού κάμνεις τα παιδιά, να τα παιδεύης και να τα μανθάνης γράμματα και εξόχως Eλληνικά, διότι η Εκκλησία μας είναι εις την Eλληνικήν γλώσσαν. Δεν σας λέγω περισσότερα, διότι είσθε φρόνιμοι και γνωστικοί!>>!!!

 

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

«Διδαχή Ε΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».