Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ!!

        Ο Μέγας Όσιος της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εις το παρόν ψυχωφελέστατον ηχητικόν απόσπασμα, ομιλεί περί της ουσίας της νοεράς προσευχής και του καταλλήλου τρόπου προετοιμασίας δι’ αυτήν!
         Ιδιαιτέραν σημασίαν δίδει όχι τόσον εις την στάσιν του σώματος και τας μεθόδους που περιέχονται εις ωρισμένα εποικοδομητικά βιβλία, όσον εις τους ορθούς λογισμούς (κυρίως ταπεινούς και ευχαριστιακούς προς τον Θεόν), οι οποίοι αποτελούν το απαραίτητον προοίμιον, διά να προσευχηθή, με την νοεράν προσευχήν, ο οιοσδήποτε εις τον Θεόν!
         Εννοείται ότι, διά να μετεξελιχθή η «νοερά προσευχή», εις όντως νοεράν και καρδιακήν, χρειάζεται πέραν και πρό της ευχαριστιακής προετοιμασίας η εσωτερική κάθαρσις διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, το ταπεινόν φρόνημα και η καθοδήγησις από έμπειρον πνευματικόν πατέρα και οδηγόν!
        Ευχόμεθα καλήν και εποικοδομητικήν ακρόασιν!


Πηγή:  RumOrthodox

Η ΣΩΣΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ!!