Σάββατο 18 Απριλίου 2020

«ΣΥΝΕΤΑΦΗΜΕΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ» (Ρωμ. ΣΤ’,4’)!!!Της ταφής προϋποτίθεται θάνατος...
          Εν προκειμένω, αυτό σημαίνει ότι, αφού «συνετάφημεν διά του βαπτίσματος» με τον Χριστόν, άρα, προηγουμένως, «συνεσταυρώθημεν» μαζί Του!!!
          Συσταύρωσι, όμως, με τον Κύριόν μας, συμβαίνει μόνον εις την περίπτωσι, που κάποιος από εμάς αποφασίζει να σηκώση τον σταυρό του και να Τον ακολουθήση!!
          Ασφαλώς, βέβαια, ακολουθούντες τον Θεάνθρωπον, ανεβαίνουμε εις τον Γολγοθά και σταυρούμεθα!!