Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΟΥ: «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΑΠΡΙΚΙΟΣ» ( 9η Φεβρουαρίου )!!!


 

<<…Και  πρώτον  πρέπει,  αδελφοί  μου,  να  προσέχετε  εις  όλα  τα νοήματα  του Αγίου Ευαγγελίου,  διότι  είναι  όλα  διαμάντια, θησαυρός, χαρά, ευφροσύνη, Ζωή Αιώνιος, και ασφαλώς εδώ, εις τα Άχραντα Μυστήρια! Ας στοχασθώμεν, λοιπόν, τί έκαμε ο Χριστός μας. Δεν εφύλαξε μίσος και έχθραν να μη μεταλάβη τον Ιούδαν τον εχθρόν του, όπως εμετάλαβε και τους άλλους ένδεκα μαθητάς, τους φίλους Του τους καλούς, έτσι και τον Ιούδαν, τον εχθρόν Του!

Ήτο ένας κληρικός ονομαζόμενος Σαπρίκιος. Ήτο και ένα άλλος ονομαζόμενος Νικηφόρος.

Αυτοί από επήρεια του διαβόλου και διάφορες κακές συγκυρίες εψυχράνθηκαν ο ένας προς τον άλλον και ενώ ήσαν φίλοι, εδημιούργησαν έχθρα μεταξύ τους.

Μίαν  ημέραν  στέλνει  ο Bασιλεύς  και  παίρνει  τον Σαπρίκιον  και  του  λέγει: 

“Να  αρνηθής  τον  Χριστόν  και  να προσκυνήσης τα είδωλα”.

Λέγει τότε ο Σαπρίκιος:

ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΑΓΙΟΥ!!