Κυριακή 5 Μαΐου 2024

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2024!!!

Το Σταυροαναστάσιμον Πάσχα, σηματοδοτεί την απαρχήν της Νέας εν Χριστώ Ζωής!!!

Διά του Εκουσίου Θανάτου του Λυτρωτού, επατήθη ο θάνατος, και την Άφατον και Απερινόητον Δωρεάν του Σωτήρος προς την θνητήν ανθρώπινην φύσιν, αποτελεί η

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ !!!