Κυριακή 5 Μαΐου 2024

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2024!!!

Το Σταυροαναστάσιμον Πάσχα, σηματοδοτεί την απαρχήν της Νέας εν Χριστώ Ζωής!!!

Διά του Εκουσίου Θανάτου του Λυτρωτού, επατήθη ο θάνατος, και την Άφατον και Απερινόητον Δωρεάν του Σωτήρος προς την θνητήν ανθρώπινην φύσιν, αποτελεί η

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ !!!

Τούτο σημαίνει ότι, διά τους εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν αληθώς πιστεύοντας, η Ζωή του Θεανθρώπου γίνεται ιδική των Ζωή και μετά του Αποστόλου Παύλου, βιώνοντες το υπερφυές τούτο Μυστήριον αγαλλιώμενοι, αναφωνούν: «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλάτ.Β΄20΄)!!!

Εις την Νέαν ταύτην Ζωήν συνυπάρχουν:

Η Άπειρος Αιωνιότης!!

Η υπό του Θεού υιοθεσία!!

Η συγκαθεδρία εν τω Θρόνω της Τρισυποστάτου Θεότητος, 

μετά της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως!!

Η μετά του Κυρίου συγκληρονομία των Αιωνίων Αγαθών, 

κατά τον Θείον Αποστολικόν Λόγον,

«...κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ...» (Ρωμ.Η΄16-17΄)!!!

Η Υπερτάτη Δωρεά της εν τω Κυρίω Ιησού Αγιαστικής αναδημιουργίας, 

κατά τον αποκαλυπτικόν λόγον του Ευαγγελιστού Ιωάννου,

«...ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς...» (Αποκάλ. Ιωάνν. Ε΄10΄)!!!

Και, ασφαλώς, άπασαι αι επί μέρους απορρέουσαι Υπερουράνιοι Θείαι Ευεργεσίαι!!!

 

Προ τούτων των Υπερκοσμίων Αγαθών, ιλιγγιά και ο Επουράνιος Νους

απασών των Αγγελικών Δυνάμεων!!

Εις ημάς, το των βροτών γένος, είς χαιρετισμός Ευχαριστήριος, 

Δοξαστικός, άμα και Θριαμβικός πρέπει:

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !!!

Α Λ Η Θ  Ω Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η,  Σ Ω Ζ Ω Ν  Η Μ Α Σ !!!

 

π.Α.Γ.Π.