Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΤΗΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ!!!

 

Απολυτίκιον:

«Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι,

δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι,

ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς,

σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης,

φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας·

Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς,

ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων».

 

Κοντάκιον:

ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!