Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΤΗΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ!!!

 

Απολυτίκιον:

«Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι,

δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι,

ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς,

σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης,

φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας·

Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς,

ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων».

 

Κοντάκιον:

«Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοί θείας δόξης,

τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτωv,

τὸ συμφέροv ἡμῖv αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος,

 ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι».