Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ!!

 

<< Δεν ευρίσκεται τόπος ή οπή απ’ όπου να λείπει ο Θεός! Πρέπει και ημείς οι ευσεβείς Χριστιανοί, όταν θέλωμεν να κάμωμεν καμμίαν αμαρτίαν, να στοχαζώμεθα  ότι,  ο Θεός  είναι  μέσα  εις  την  καρδίαν  μας,  είναι Πανταχού Παρών και μας βλέπει. Να εντρεπώμεθα τους Αγγέλους, τους Αγίους, και μάλιστα τον Άγγελον τον Φύλακα της ψυχής μας, οπού  μας  βλέπει.  Από  ένα  μικρόν  παιδίον  εντρεπόμεθα,  όταν  θα κάμωμεν την αμαρτίαν, και πώς να μην εντρεπώμεθα από τόσους Αγίους και Αγγέλους;;

Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και Φως, και Ζωή, και Ανάστασις! Όμως το  κύριον  Όνομα  του  Θεού  μας, είναι  και  λέγεται  Αγάπη! 

«ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ, ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ»!!!