Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ!!

 

<< Δεν ευρίσκεται τόπος ή οπή απ’ όπου να λείπει ο Θεός! Πρέπει και ημείς οι ευσεβείς Χριστιανοί, όταν θέλωμεν να κάμωμεν καμμίαν αμαρτίαν, να στοχαζώμεθα  ότι,  ο Θεός  είναι  μέσα  εις  την  καρδίαν  μας,  είναι Πανταχού Παρών και μας βλέπει. Να εντρεπώμεθα τους Αγγέλους, τους Αγίους, και μάλιστα τον Άγγελον τον Φύλακα της ψυχής μας, οπού  μας  βλέπει.  Από  ένα  μικρόν  παιδίον  εντρεπόμεθα,  όταν  θα κάμωμεν την αμαρτίαν, και πώς να μην εντρεπώμεθα από τόσους Αγίους και Αγγέλους;;

Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και Φως, και Ζωή, και Ανάστασις! Όμως το  κύριον  Όνομα  του  Θεού  μας, είναι  και  λέγεται  Αγάπη! 

Πρέπει ημείς,  αν ίσως  και  θέλωμεν  να  περάσωμεν  και  εδώ  καλά,  να πηγαίνωμεν και εις τον Παράδεισον, και να λέγωμεν τον Θεόν μας Αγάπην και Πατέρα, πρέπει να έχωμεν δύο αγάπας. Αγάπην εις τον Θεόν μας, και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχωμεν αυτάς τας δύο αγάπας. Παρά φύσιν είναι να μη τας έχωμεν. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας διά να πετά εις τον αέρα,  ούτω και  ημείς  χρειαζόμεθα αυτάς τας  δύο αγάπας,  διότι χωρίς αυτών είναι αδύνατον να σωθώμεν. Και πρώτον, έχομεν χρέος να αγαπώμεν τον Θεόν μας, διότι μας εχάρισε τόσην γην μεγάλην εδώ  να  κατοικώμεν  πρόσκαιρα,  τόσες  χιλιάδες  φυτά,  βρύσες, ποταμούς, θαλάσσας, αέρα, ημέραν, νύχτα,  ουρανόν, ήλιον κ.λ.π.

        Όλα αυτά διά ποιόν τα έκαμεν, ει μή δι’ ημάς; Τι μας εχρεώστει; Τίποτε. Όλα χάρισμα. Μας έκαμεν ανθρώπους, δεν μας έκαμεν ζώα, μας  έκαμεν  ευσεβείς  Ορθόδοξους  Χριστιανούς,  και  όχι  ασεβείς αιρετικούς. Αν και αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώραν, μας ευσπλαγχνίζεται ωσάν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλη εις την κόλασιν, αλλά περιμένει την μετάνοιάν μας με τας Αγκάλας ανοικτάς, πότε να μετανοήσωμεν να παύσωμεν από τα κακά, και να κάμωμεν  τα  καλά,  να  εξομολογηθώμεν,  να  διορθωθώμεν,  να  μας εναγκαλισθή,  να  μας  βάλη  εις  τον Παράδεισον  να  χαιρώμεθα πάντοτε!>>!!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)