Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

«ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ» (Ρωμ. ΙΒ΄14΄)!!!

 

<<Κάμνετε εδώ "αφορισμούς"-κατάρες;

Να προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ σας να μη κάμνετε, διότι ο "αφορισμός"-κατάρα είναι ξεχωρισμός από τον Θεόν, από τους Αγγέλους, από τον Παράδεισον, και παράδοση του ανθρώπου εις τον διάβολον, εις την κόλασιν. Δι’ εκείνον τον αδελφόν που εσταυρώθη ο Χριστός, να τον βγάλη από την κόλασιν, συ διά μικρόν πράγμα τον "αφορίζεις"-καταράσαι και τον βάνεις εις την κόλασιν να καίεται πάντοτε;

Τόσον σκληροκάρδιος  είσαι;  Μα  καλά,  στοχάσου·  από  τον  καιρόν  που εγεννήθης πόσες αμαρτίες έχεις πράξει με το μάτι ή με το αυτί ή με το  στόμα  ή  με  τον  νουν; Αναμάρτητος  νομίζεις  είσαι;  Το  Άγιον Ευαγγέλιον  μας  λέγει  ότι  μόνον  ο  Χριστός  είναι  Αναμάρτητος, ημείς δε οι άνθρωποι είμεθα όλοι αμαρτωλοί.

Ώστε να μη κάμνετε "αφορισμούς"-κατάρες.

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ!!