Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

«ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ» (Ρωμ. ΙΒ΄14΄)!!!

 

<<Κάμνετε εδώ "αφορισμούς"-κατάρες;

Να προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ σας να μη κάμνετε, διότι ο "αφορισμός"-κατάρα είναι ξεχωρισμός από τον Θεόν, από τους Αγγέλους, από τον Παράδεισον, και παράδοση του ανθρώπου εις τον διάβολον, εις την κόλασιν. Δι’ εκείνον τον αδελφόν που εσταυρώθη ο Χριστός, να τον βγάλη από την κόλασιν, συ διά μικρόν πράγμα τον "αφορίζεις"-καταράσαι και τον βάνεις εις την κόλασιν να καίεται πάντοτε;

Τόσον σκληροκάρδιος  είσαι;  Μα  καλά,  στοχάσου·  από  τον  καιρόν  που εγεννήθης πόσες αμαρτίες έχεις πράξει με το μάτι ή με το αυτί ή με το  στόμα  ή  με  τον  νουν; Αναμάρτητος  νομίζεις  είσαι;  Το  Άγιον Ευαγγέλιον  μας  λέγει  ότι  μόνον  ο  Χριστός  είναι  Αναμάρτητος, ημείς δε οι άνθρωποι είμεθα όλοι αμαρτωλοί.

Ώστε να μη κάμνετε "αφορισμούς"-κατάρες.

Διά τούτο, χριστιανοί μου, αν θέλετε να σας συγχωρήση ο Θεός όλα  σας  τα  αμαρτήματα  και  να  σας  γράψη  διά τον  Παράδεισον, ειπέτε και η ευγένειά σας διά τους εχθρούς σας τρεις φοράς:

«Ο Θεός  συγχωρήσοι  και  ελεήσοι  αυτούς»!!

Αυτή,  αδελφοί  μου,  η συγχώρησις έχει δύο ιδιώματα: Ένα να φωτίζη και ένα να κατακαίη. Εγώ  σας  είπα  να  συγχωρήτε  τους  εχθρούς  σας  διά  ιδικόν  σας καλόν. Εσύ πάλιν οπού αδίκησες τους αδελφούς σου και ήκουσες οπού  είπον  να  σε  συγχωρήσουν,  μη  χαίρεσαι,  αλλά  μάλιστα  να κλαις, διότι αυτή η συγχώρησις, σού έγινε φωτιά εις το κεφάλι σου, ανίσως και δεν επιστρέψης το άδικον οπίσω. Να κλαύσης και να παρακαλέσης  να  σε  συγχωρήση  ο  Θεός  διά  τας  ιδικάς  σου αμαρτίας.  Όλοι  οι  πνευματικοί,  πατριάρχαι,  αρχιερείς,  όλος  ο κόσμος και αν σε συγχωρήση, ασυγχώρητος θα είσαι, αν δεν σε συγχωρήση ο αδελφός που αδίκησες, γιά να σε συγχωρήση ο Θεός!>>!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».