Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

«Ο ΘΕΟΣ… ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΟΝ» (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)!!

<<Πρέπει ακόμη να στοχασθώμεν πως ο Πανάγαθος Θεός «μισεί» τον υπερήφανον και αγαπά τον ταπεινόν. Και όχι μόνον ο Θεός, αλλά και ημείς, όταν ιδούμε τινά ταπεινόν, τον βλέπομεν ως Άγγελον, μας φαίνεται ν’ ανοίξωμεν την καρδίαν μας να τον βάλωμεν μέσα και  όταν  ιδούμεν  τινά  υπερήφανον,  τον  βλέπομεν  ως  τον διάβολον, γυρίζομεν το πρόσωπόν μας εις άλλο μέρος να μην τον βλέπωμεν.

Ας φύγωμεν, λοιπόν, αδελφοί μου από την υπερηφάνειαν, διότι η ταπείνωσις είναι  Αγγελική οδός,  είναι  δρόμος  οπού  μας  πηγαίνει  εις  τον Παράδεισον!

Εδώ πώς πηγαίνετε;

Την ταπείνωσιν αγαπάτε ή την υπερηφάνειαν;

Η ΒΑΘΕΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!