Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ!!


<<Παρέβησαν ο Αδάμ  και  η Εύα την προσταγήν του Θεού, και εξωρίσθησαν από τον Παράδεισον. Τώρα τί κάμνομεν, Χριστιανοί μου, ημείς;

Ζητήσατε να μάθετε ότι, εις τους χιλιάδες  χρόνους, όλοι  όσοι  απέθνησκον, επήγαιναν εις την κόλασιν. Ευσπλαγχνίσθη ο Κύριος το γένος των ανθρώπων,  και  ήλθε  και  έγινεν  Άνθρωπος  Τέλειος  εκ  Πνεύματος Αγίου, από τα καθαρώτατα Αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και  Αειπαρθένου  Μαρίας,  και  μας  έβγαλεν  από  τας  χείρας  του διαβόλου!!

Ζητήσατε  να  μάθετε  ότι,  Κυριακήν  ημέραν  έγινεν  ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Κυριακήν ημέραν εγεννήθη ο Χριστός και μας έδειξε την Αγίαν Πίστιν, το Άγιον Βάπτισμα, τα Άχραντα Μυστήρια.  Υβρίσθη,  εδάρθη,  εσταυρώθη  κατά  το  ανθρώπινον, Ανέστη  την  τρίτην  ημέραν,  επήγεν  εις  την  κόλασιν,  έβγαλε  τον Αδάμ και την Εύαν και το γένος του, και έγινε χαρά εις τον Ουρανόν, εις τον άδην και εις όλον τον κόσμον. Φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις  τους  Εβραίους  και  εις  τον  διάβολον.  Ανελήφθη  εις  τους Ουρανούς  και  εκάθησεν  εκ  δεξιών  του  Πατρός,  να  συμβασιλεύη αιωνίως και  να  προσκυνήται  από  τους Αγγέλους!!

Ζητήσατε  να μάθετε  πώς  σήμερον,  αύριον,  περιμένομεν  το  τέλος  του  κόσμου. Είσθε φρόνιμοι και γνωστικοί. Καταλάβετε και μόνοι σας το καλόν, και κάμνετέ το!

ΣΟΦΑΙ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ!