Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΛΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ» - (Μέρος Β')!!

 

Να ειπούμεν τώρα και διά την Καλήν Γην.

Η Αγία Παρασκευή, ήτο δώδεκα χρονών κόρη, από γένος ευγενικόν. Μείνασα ορφανή, εμοίρασεν όλην της την περιουσία εις τους φτωχούς, και με αυτά ηγόρασε τον Παράδεισον. Και μετεχειρίζετο ως φτιασίδια τα δάκρυα, ενθυμούμενη τας αμαρτίας της. Ως σκουλαρίκια, είχε τα ωτά της ανοιχτά, διά να ακούη τας Αγίας Γραφάς. Ως κορδόνι (περιλαίμιο), είχε τας πολλάς νηστείας, οπού έκαμνον τον λαιμόν της και έλαμπε ως ο ήλιος. Ως δακτυλίδια, τους κόμβους των δακτύλων της, από τας πολλάς μετανοίας οπού έκαμνεν. Ως χρυσούν ζωνάριον, την παρθενίαν οπού εφύλαξεν εις όλην της την ζωήν. Ως φόρεμα, την εντροπήν οπού είχεν εις τον εαυτόν της και τον φόβον του Θεού οπού την εσκέπαζεν. Έτσι εστολίζετο η Αγία! Ανίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλη να στολίζεται, ας στοχασθή τί έκαμνεν η Αγία, να κάμνη και εκείνη, αν θέλη να σωθή. Έτσι, αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφωτάτη. Και διά την καθαρότητά της, την ηξίωσεν ο Θεός και έκαμνε και θαύματα. Ιάτρευε τυφλούς, κωφούς και ανάσταινε νεκρούς. Δύο Εβραίοι, τέκνα του διαβόλου, βλέποντες την Αγίαν να κάμνη θαύματα, την εφθόνησαν και την διέβαλον εις τον Βασιλέα Αντωνίνον ως Χριστιανήν. Την κράζει λοιπόν ο Βασιλεύς και της λέγει να αρνηθή τον Χριστόν, και να προσκυνήση τους θεούς, να την κάμη Βασίλισσαν. Λέγει του η Αγία:

ΕΠΛΑΣΘΗΜΕΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!