Κυριακή 16 Απριλίου 2023

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2023!!


Το ημέτερον Πάσχα, αρχήν χρονικήν λαμβάνει από της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού!!

«Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν»!!! (Ιωάνν.Α΄14΄), πληροφορεί από των πρώτων στίχων του ομωνύμου Ευαγγελίου Του, το πλήρωμα της Εκκλησίας διαχρονικώς, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος!!

Θεοπνεύστως, οι Άγιοι Πατέρες ώρισαν ώστε, Αυτήν την Ευαγγελικήν περικοπήν να αναγιγνώσκωμεν την Λαμπροφόρον ημέραν της Αναστάσεως και απ΄Αυτής να αρχίζη ο ενιαύσιος κύκλος των καθ’ ημέραν Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων!!

Τούτο, θα διδάσκη εις το διηνεκές την πάντα νουν Υπερέχουσαν Θείαν Συγκατάβασιν!!

Αύτη, άρχεται από της «εξ Άκρας Συλλήψεως» κυοφορίας του Θεανθρώπου, εις τα Πάναγνα Σπλάγχνα της Κυρίας Θεοτόκου και ολοκληρούται με «την Άκραν Ταπείνωσιν» επί του Σταυρού!!

Συγχρόνως, ευαγγελίζεται ότι, εφανέρωσε «την Εαυτού Αγάπην εις ημάς ο Θεός»!!! (Ρωμ.Ε΄8΄), διότι ο Χριστός Ενηνθρώπησεν, Εσταυρώθη, Απέθανε και Ανέστη από των νεκρών!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

 

π.Α.Γ.Π.