Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΔΙΔΑΧΗ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!!

«Παρεδόθη ο Κύριος, αδελφοί μου, εις τας χείρας των παρανόμων Εβραίων και υβρίσθη, εδάρθη, εσταυρώθη κατά το ανθρώπινον. Την Μεγάλην Τετάρτην, επωλήθη ο Κύριος και την Μεγάλην Παρασκευήν, εσταυρώθη. Πρέπει και ημείς, οι ευσεβείς Χριστιανοί, να νηστεύωμεν πάντοτε, μά περισσότερον την Τετάρτην, διότι επωλήθη ο Κύριος, και  την  Παρασκευήν,  διότι  εσταυρώθη!

Ομοίως,  έχομεν  χρέος  να νηστεύωμεν  και  τας  Τεσσαρακοστάς,  καθώς  εφώτισε  το  Άγιον Πνεύμα τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας και ενομοθέτησαν να νηστεύωμεν, διά να νεκρώσωμεν τα πάθη και να ταπεινώνωμεν το σώμα, και μάλιστα με τα ολίγα, να ζώμεν με ευκολίαν!

Εγώ ημπορώ να ζήσω με 100 δράμια άρτου. Επομένως, εκείνα ευλογεί ο Θεός, διότι είναι αναγκαία και όχι να τρώγωμεν 110. Εκείνα τα 10 τα επί πλέον τα καταράται, διότι είναι χαράμι, είναι εκείνου οπού πεινά.

Φυλάγετε αυτάς τας τέσσαρας Τεσσαρακοστάς, Χριστιανοί μου;

Εδώ πώς πηγαίνετε;

Αν είσθε Χριστιανοί, πρέπει να τας φυλάγετε, ιδιαίτερα την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν!  

Κρατείτε  το  τριήμερον  εδώ; 

Την  Καθαράν Δευτέραν είναι καλόν και άγιον όποιος την φυλάγει!

Ο Αβραάμ είχε το σπίτι του ανοικτόν πάντοτε, και όπου πτωχός, εκεί εκόνευε. Και χωρίς ξένον άνθρωπον ο Αβραάμ, ποτέ του δεν εκάθητο να φάγη ψωμί!  Ο  διάβολος  τον  εφθόνησε  και  επήγεν  εις  τον  δρόμον  και εμπόδιζε  τους  διαβάτας  να  μη  περνούν  από  του  Αβραάμ  την καλύβαν… Εβγήκεν τότε εις  τον δρόμον ο Αβραάμ  και  επερίμενε τρεις ημέρας  νηστικός.  Βλέποντας  ο  Πανάγαθος  Θεός  την  καλήν  του γνώμην, φαίνονται τρεις άνθρωποι και τους επήρεν εις την καλύβαν του  και  τους εφίλευσεν! Ύστερον έγιναν άφαντοι  από έμπροσθέν Του. Τότε εκατάλαβε, πως ήτο η Αγία Τριάδα! Όποιος νηστεύει το τριήμερον, έχει μισθόν εις την ψυχήν του, και πάλιν δεν λέγω εις εκείνον οπού δεν δύναται.

Και μίαν ημέραν να νηστεύση, ωφελείται!»!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».