Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!


 

«Ο  Κύριος  ημών  Ιησούς  Χριστός  και  Θεός,  αδελφοί  μου,  ο Γλυκύτατος  Δεσπότης,  ο  Ποιητής  των  Αγγέλων,  Παρακινούμενος από την ευσπλαχνίαν Του και την πολλήν αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα άπειρα χαρίσματα οπού μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’ εκάστην  ημέραν,  ιδού,  οπού  μας  ηξίωσε  και  απόψε  και  Τον εδοξάσαμεν και  ετιμήσαμεν και την Δέσποινά  μας  Θεοτόκον, και άμποτε ο Κύριος διά πρεσβειών Της να συγχωρήση τα αμαρτήματά μας, και να μας αξιώση της Βασιλείας Του, να προσκυνούμεν και να δοξάζωμεν  την  Παναγίαν  Τριάδα  και  να  χαιρώμεθα  και ευφραινώμεθα  πάντοτε!

Παρακινούμενος  ο  Κύριός  μας  από  την  πολλήν  Του  ευσπλαχνίαν έκαμε πρώτον δέκα τάγματα Αγγέλους. Το πρώτον τάγμα εξέπεσεν από την υπερηφάνειάν του και έγιναν δαίμονες.

Τότε επρόσταξεν ο Πανάγαθος Θεός και έγινε τούτος ο κόσμος και έκαμεν έναν άνδρα και μίαν γυναίκα ωσάν ημάς· το σώμα από την λάσπην, και την ψυχήν  Αγγελικήν,  Αθάνατον! Ωνόμασε  τον  άνδρα  Αδάμ  και  την γυναίκα  Εύαν.  Έκαμε  και  ένα  Παράδεισον  κατά  το  μέρος  της Ανατολής, όλον χαρά και ευφροσύνη. Έβαλε τον Αδάμ και την Εύαν μέσα  εις  τον Παράδεισον  και  εχαίροντο  ως  Άγγελοι!  Τους παρήγγειλε  να  μη  φάγουν  από  ένα δένδρον  καρπόν·  αλλά εκείνοι κατεφρόνησαν  την  προσταγήν  του  Θεού  και  έφαγον·  και  δεν μετενόησαν… Τους έδιωξεν τότε ο Θεός από τον Παράδεισον και έζησαν εις τούτον τον κόσμον 930 χρόνους με μαύρα και πικρά δάκρυα...

Ευσπλαγχνίσθη  ο  Πανάγαθος  Θεός  το  γένος  μας  και  Κατελθών  εσαρκώθη  εκ  Πνεύματος  Αγίου  εις  την  Κοιλίαν  της Αειπαρθένου Μαρίας και έγινε Τέλειος Άνθρωπος χωρίς αμαρτίαν, και μας ελύτρωσεν από τας χείρας του διαβόλου. Μας έδειξε την αγίαν  Πίστιν,  το  άγιον  Βάπτισμα,  τα  Άχραντα  Μυστήρια,  διά  να ηξεύρωμεν πού περιπατούμεν.

Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, επήρεν ο Κύριος άρτον και οίνον και τα ευλόγησε· και έκαμε τα Άχραντα Μυστήρια, το Πανάγιον Σώμα Του και Αίμα Του, και εμετάλαβε τους δώδεκα Αποστόλους!»!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».