Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

ΔΙΔΑΧΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ!!

 

<<Τον  παλαιόν  καιρόν  οι  άνθρωποι,  όταν  ήθελον  να  παιδεύσουν κανένα άνθρωπον, έκαναν όρκον και έλεγον: “Nα δώση ο Θεός να τον βάλη με τους αναξίους ιερείς του 8ου αιώνος (δηλαδή, τους αναξίους κληρικούς των αποκαλυπτικών χρόνων της διαστροφής και αποστασίας, προ της ελεύσεως του Αντιχρίστου)”. Δια τούτο, αδελφοί μου, είναι δύσκολον  την  σήμερον  να  σωθούν  Πατριάρχαι,  Αρχιερείς, ιερείς και λαϊκοί...

Διά τούτο, σας συμβουλεύω, άγιοι ιερείς, τώρα που έχετε καιρόν, μετανοήσατε, ίνα σωθήτε!

Οι προεστοί  οπού  είσθε  εις  τα  χωρία, αν θέλετε να  σωθήτε, πρέπει να αγαπάτε όλους τους Χριστιανούς καθώς και τα παιδιά σας,  και  να  ρίχνετε  τα  χρέη  κατά  δύναμιν  εκάστου, και  να  μη κάμνετε φιλοπροσωπείαν!

Ομοίως και σεις οι κατώτεροι να τιμάτε τους μεγαλυτέρους σας!

Οι άνδρες ν’ αγαπάτε τας γυναίκας σας και αν η γυναίκα σου είναι κακή και την  υπομένεις και την συμβουλεύεις, έχεις μισθόν από τον Θεόν!

Ομοίως και αι γυναίκες να αγαπάτε  και  να  υποτάσσεσθε  εις  τους  άνδρας  σας, διότι  με  την υπομονήν και την υπακοήν εις το καλόν έχετε μισθόν εις την ψυχή σας. Και αν έχη και κανένα σφάλμα, να το παραβλέπετε, διότι ο άνδρας  έχει  περισσοτέρας  φροντίδας  από  την  γυναίκα!

Λοιπόν, πρέπει αμφότεροι ν’ αγαπάτε αλλήλους!

Ομοίως και τα τέκνα να τιμάτε και να σέβεσθε τους γονείς σας, διότι όστις δεν τιμά και δεν υπακούει τους γονείς του εις το καλόν, κολάζεται…>>

 Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».