Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΕΥ ΛΟΓΩΝ, ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΦΑΤΝΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ» (Ιερόν Λόγιον)!!!

 

Εκλήθη ποτέ μετ’ άλλων Κληρικών εις γεύμα παρά τινος Μητροπολίτου.

Έτρωγον σιωπώντες. Ο Μητροπολίτης δεν απεφάσιζε να ανοίξη συζήτησιν, φοβούμενος προφανώς τον π. Ιωήλ, φοβούμενος (δηλαδή) μήπως η υπεροχή του π. Ιωήλ εν τη συζητήσει επισκιάση πάντας. Ο π. Ιωήλ πάλιν, εκ σεβασμού προς τον Αρχιερέα, δεν ελάμβανε τον λόγον, αναμένων όπως αυτός αρχίση πρώτος. Αφού παρήλθεν ικανή ώρα και εβαρύνθη αναμένων, στρέφεται προς τον Μητροπολίτην:

«Σεβασμιώτατε, καλόν θα ήτο να είπωμεν κάτι ωφέλιμον, διότι τράπεζα άνευ λόγων, ουδέν διαφέρει φάτνης αλόγων. Μόνον τα ζώα τρώνε αμίλητα εις το παχνί των...»!!

 

Πηγή:

Ι’. Τράπεζα άνευ λόγων.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.