Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

ΣΟΦΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ!!

 

 <<Θέλων ο Κύριος να μας φυλάξη από την κατάκρισιν, μας εχάρισεν ένα λόγον, τον οποίον αν φυλάξωμεν θα σωθώμεν.

Ποιός είναι ο λόγος ούτος;

«Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης»!

Δηλαδή:

«Εκείνο, το οποίον  δεν θέλεις να σου  κάμη άλλος, μη το κάμνεις και  συ  εις άλλον»!

Καθώς δεν θέλεις να σε κλέψουν, να σε συκοφαντήσουν, να σε υβρίσουν οι άλλοι, έτσι και συ να μη κλέπτης, να μη φονεύης τους άλλους.

 

Τώρα,  σας  συμβουλεύω  να  κάμετε  και  κομβολόγι,  μικροί  και μεγάλοι, να το κρατήτε με το αριστερό χέρι, και με το δεξιό να κάμνετε τον Σταυρόν σας και να λέγετε:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του Ζώντος, διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου!»!

Ο Πανάγαθος Θεός, μας εχάρισε τον τίμιον Σταυρόν με τον οποίον να ευλογώμεν, και τα Άχραντα Μυστήρια. Με τον Σταυρόν να διώκωμεν τους δαίμονας,  αλλά πρέπει να έχωμεν το χέρι μας  καθαρόν  από  αμαρτίας,  και  τότε  κατακαίεται  ο  διάβολος  και φεύγει.

Όθεν, αδελφοί μου, ή τρώγετε ή πίνετε ή δουλεύετε, να μη  σας λείπη αυτός ο λόγος και ο Σταυρός, και καλόν και άγιον είναι να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν, το βράδυ και τα μεσάνυχτα!>>!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».