Τρίτη 12 Απριλίου 2022

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΘΕΙΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ!

<<Ενήστευσεν  ο  Μωυσής  σαράντα  ημερόνυκτα  και  έγινεν  ωσάν Άγγελος!  Έτσι  και  ημείς,  να  νηστεύωμεν  την  Τετάρτην,  διότι επωλήθη ο Χριστός μας, και την Παρασκευήν, διότι εσταυρώθη!

Και καθώς  ο  Μωυσής  έμαθε  γράμματα,  έτσι  πρέπει  να  ημείς  να μανθάνωμεν, διά να ηξεύρωμεν τον Νόμον του Θεού, και αν δεν εμάθετε οι γονείς, πρέπει να μάθουν τα τέκνα σας!

Δεν βλέπετε ότι, αγρίωσε το Γένος μας από την αμάθειαν και εγίναμεν ωσάν θηρία; Διά τούτο σας συμβουλεύω, να κάμετε σχολείον, διά να εννοήτε το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία!

Βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την καλήν γνώμην του Μωυσέως, τον ηξίωσε και έγινε Βασιλεύς  εις  τους  Εβραίους  και  εβασίλευσε  τεσσαράκοντα χρόνους και επίσης, τον  ηξίωσε  και  έγινε και  Προφήτης! 

Και  τί  θέλει  να  ειπή Προφήτης; 

Να  (ομιλή και λέγη όσα θέλει ο Θεός και) ηξεύρη  τα  περασμένα  και  τα  μέλλοντα!

Έτσι  και ημείς,  αδελφοί  μου,  όταν  κάμωμεν  καλά  έργα,  μας  αξιώνει  και ημάς,  και  ό,τι  του  ζητήσομεν  με  πίστιν,  μας  το  δίδει.  Ει  δε  και κάμνομεν κακά και δεν έχομεν αγάπην και έχομεν μίσος, τότε δεν έχομεν μέρος με τον Θεόν, αλλά με τον διάβολον εις την κόλασιν να καιώμεθα πάντοτε>>!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».