Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2020

 

 ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!!

 

         Την Μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου ημών, συμφώνως τη προφητική Αυτής ρήσει, μακαρίζομεν «πάσαι αι γενεαί»!!!

          Υπερβαλλόντως, οι Επουράνιοι Νόες προεξαρχόντων των Χερουβείμ και Σεραφείμ, Αυτήν μετά δέους και εκπλήξεως δοξολογούσιν, ως Φέρουσαν εν ταις Παναχράντοις Αγκάλαις Αυτής, «Τον Βαστάζοντα πάντα», Όν ούτοι ατενίσαι ου δύνανται!!!

          Ταύτα, βεβαίως, δεν συγκρίνονται προς την Άφατον και Άφθιτον Θεομητορικήν Δόξαν της Οποίας απολαμβάνει, ως η Μόνη Παντάνασσα και Πηγή της Ζωής!!!

          Αυτήν, κατά μοναδικόν προνόμιον και Υψίστην Θείαν Δωρεάν, έχομεν πραγματικήν Μητέρα άπαντες οι Χριστιανοί!!!

          Αυτής τας Σωστικάς Πρεσβείας όταν, εν ταπεινώσει και απλότητι καρδίας, επικαλούμεθα, γνωρίζομεν άριστα ότι, εισακουόμεθα τάχιστα, και πάραυτα, διά της προς τον Παντοκράτορα Υιόν Αυτής Μητρικής παρρησίας, επιδαψιλεύει εις ένα έκαστον χάριτας, «κατά την εκάστου ιδίαν χρείαν»!!!

          Αυτή έστω Σκέπη ημών, του ημετέρου ευσεβούς Έθνους και παντός του Γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών!!!

     π.Α.Γ.Π.