Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Η ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ!!

 


 «I thank God for my handicaps, for through them I have myself, my work, and my God! »!!

Μετάφραση: «Ευχαριστώ τον Θεό γιά τις αναπηρίες μου, διότι μέσα από αυτές βρήκα τον εαυτό μου, την εργασία μου και τον Θεό μου! »!!

Heller Keller (Τυφλή και κωφή Αμερικανίδα Συγγραφέας)