Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!

 <<Εγώ εδιάβασα και περί Ιερέων, και περί ασεβών, αιρετικών και αθέων. Τα βάθη της Σοφίας ηρεύνησα. Όλαι αι πίστεις είναι ψεύτικες. Τούτο κατάλαβα. Μόνη η Πίστις των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι καλή και Αγία, το να πιστεύωμεν, δηλαδή, και να βαπτιζώμεθα εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!!

Τούτο σας λέγω τώρα εις το τέλος: Να ευφραίνεσθε οπού είσθε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και να κλαίετε διά τους ασεβείς και αιρετικούς, οπού περιπατούν εις το σκότος.

Ημείς, Χριστιανοί μου, τί είμεθα; Δίκαιοι ή αμαρτωλοί;

Ανίσως και είμεθα δίκαιοι είμεθα καλότυχοι και τρισμακάριοι. Ει δε και είμεθα αμαρτωλοί, τώρα είναι καιρός να μετανοήσωμεν, να παύσωμεν από τα κακά, και να κάμνωμεν τα καλά, διότι η κόλασις μας καρτερεί.

Πότε θα μετανοήσωμεν;

Όχι αύριον και μεθαύριον, αλλά σήμερον, διότι έως αύριον δεν ηξεύρομεν τί θα πάθωμεν.

Προσέχετε, λοιπόν αδελφοί μου, να μη υπερηφανεύεσθε, να μη φονεύητε, να μη μοιχεύητε, να μη κάμνητε όρκους, να μη λέγητε ψεύματα, να μη συκοφαντήτε, να μη προδίδητε, να μη στολίζητε το σώμα, διότι θα το φάγουν οι σκώληκες, αλλά να στολίζητε την ψυχήν, οπού είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον. Να προσεύχεσθε, να νηστεύετε, να δίδετε ελεημοσύνην, να έχετε τον θάνατον έμπροσθέν σας, πότε να φύγετε από τούτον τον ψεύτικον κόσμον, να υπάγετε εις εκείνον τον Αιώνιον!

Ακούσατε, αδελφοί μου: Καθώς ένας Άρχοντας έχει δέκα δούλους και σφάλλει ένας εξ αυτών, τον διώκει και βάνει άλλον, ούτω και ο Κύριος, ωσάν εξέπεσε το πρώτον τάγμα των αγγέλων, επρόσταξεν ως Θεός και έγινεν ούτος ο κόσμος, και έκαμεν ημάς τους ανθρώπους, διά να μας βάλη εις τον τόπον των Αγγέλων. Ημείς, Χριστιανοί μου, δεν έχομεν εδώ Πατρίδα.

Διά τούτο και ο Θεός μας έκαμε με το κεφάλι ορθούς, και μας έβαλε το νου εις το επάνω μέρος, διά να στοχαζώμεθα πάντοτε την Ουράνιον Βασιλείαν, την Αληθινήν Πατρίδα μας!

Όθεν, αδελφοί μου, να σας διδάσκω και συμβουλεύω, πλην τολμώ πάλιν και παρακαλώ τον Γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν, να στείλη ουρανόθεν την Χάριν Του και την ευλογίαν Του εις αυτήν την Χώραν, και εις όλους τους Χριστιανούς, άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας, και τα έργα των χεριών σας!

Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να σας ευσπλαγχνισθή  και να συγχώρηση τας αμαρτίας σας, και να σας αξιώση να διέλθητε και εδώ καλήν και ειρηνικήν αυτήν την ματαίαν ζωήν, και μετά θάνατον εις τον Παράδεισον, και εις την Πατρίδα μας την Αληθινήν, να χαιρώμεθα πάντοτε, να δοξάζωμεν και προσκυνώμεν την Αγίαν Τριάδα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν!

Παρακαλώ σας, αδελφοί μου, να ειπήτε και δι’ εμέ τον αμαρτωλόν τρεις φοράς το:

«Κύριε Ελέησον»!

Συγχωρήσατέ με και ο Θεός συγχωρήσοι σας!

Συγχωρηθήτε και μεταξύ σας>>!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Β΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».