Τρίτη 4 Απριλίου 2023

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ!!

Άγαλμα Αγίου Κοσμά Αιτωλού
στην Πλατεία του Θέρμου (Δήμος Θέρμου – Αιτωλοακαρνανίας).


«Όθεν, αδελφοί μου, όσοι αδικήσατε Χριστιανούς ή Εβραίους ή Τούρκους, να δώσητε το άδικον οπίσω, διότι είναι κατηραμένον και δεν βλέπετε καμμίαν προκοπήν. Εκείνα τα άδικα τα τρώγετε διά να ζήτε, αλλά εκείνα σας θανατώνουν (…) και ο Θεός σας βάνει εις την κόλασιν. Όποιος θέλει να δώση το άδικον οπίσω, ας σηκωθή να μου το ειπή, να βάλω όλους τους Χριστιανούς να τον συγχωρήσωσιν.

Ένα πρόβατον κλεμμένον να βάλης εις 100 ιδικά σου, τα μαγαρίζει όλα. Διότι  είναι  αφωρισμένον και  κατηραμένον.  Σας  παρακαλώ, Χριστιανοί μου, να ειπήτε και δι’ εκείνους, οπού ήθελον δώσει τα άδικα οπίσω, τρεις φοράς:

Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς!

Το  πρώτον  μας  νόημα  είναι  αυτό:

Όσοι  ηδικήθημεν, να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας διά το ιδικόν μας καλόν, και όσοι αδικήσαμεν να δίδωμεν τα άδικα οπίσω.

Το δεύτερον είναι τούτο:

Ανίσως  και  ημείς  θέλωμεν  να  ωφεληθώμεν  από  τα  Άχραντα Μυστήρια, ωσάν τους ένδεκα Αποστόλους τους καλούς, και να μη βλαφθώμεν ωσάν τον Ιούδαν τον κακόν, να εξομολογούμεθα καθαρά και να κοινωνώμεν με φόβον και τρόμον και ευλάβειαν, και τότε θα φωτισθώμεν! Ει δε και πηγαίνομεν ανεξομολόγητοι, μεμολυσμένοι με  αμαρτίας,  και  τολμώμεν  να  μεταλαμβάνωμεν  τα  Άχραντα Μυστήρια, βάνομεν φωτιά και καιόμεθα...»!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».