Κυριακή 19 Απριλίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!Ο εκ του Παναγίου Τάφου Ανατείλας Ήλιος, Φως και Ζωήν ημίν, τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις, εδωρήσατο!!!
Ο Ποιητής «ορατών τε πάντων και αοράτων», την Θνητήν Σάρκα Αυτού, Ήν εκουσίως προσελάβετο, εν τη Αυτού Τριημέρω Εγέρσει αφθαρτοποίησεν!!!
Ο «εκ Θεού Αληθινού Θεός Αληθινός Γεννηθείς», Συντρίψας τα δεσμά του θανάτου Κατελθών εν τω άδη «μετά ψυχής ως Θεός», τον εν δεσμοίς ευρισκόμενον και πάσχοντα άνθρωπον, ουχί μόνον απέλυσεν, αλλ’ ανέδειξε συγκάθεδρον τω Επουρανίω Αυτού Πατρί και τω Παναγίω Αυτού Πνεύματι, εν τη Ανθρωπίνη Αυτού Φύσει!!!
Τι τούτων υπέρτερον;;
Τι αυτών θαυμασιώτερον;;
Ταύτα τα καταπληκτικά Μυστήρια ενατενίζων πας ταπεινός και συνεπής ακόλουθος του Θεανθρώπου, διά των νοερών οφθαλμών της καρδίας, πλήρης δέους και ευγνωμοσύνης, αναφωνεί την θριαμβευτικήν ιαχήν και εν ταυτώ τον πανηγυρικόν παιάνα, ίνα ακουσθή εις τον εν τω νοητώ ορίζοντι επεκτεινόμενον κόσμον: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

π.Α.Γ.Π.