Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΣ ΓΙΝΩΜΕΝ ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΣ!!


        «Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, είναι και λέγεται Αγάπη είναι και λέγεται Τριάς!
        Παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνίαν Του, έκαμε πρώτον δέκα Τάγματα Αγγέλων. Οι Άγγελοι είναι πνεύματα πύρινα, άϋλα, καθώς είναι η ψυχή μας. Το κάθε Τάγμα, είναι ως τα άστρα του ουρανού. Ποιός επαρακίνησε τον Θεόν και τους έκαμεν;
        Η ευσπλαχνία Του!!!
        Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, ανίσως και θέλομεν να λέγωμεν τον Θεόν μας Πατέρα, να είμεθα εύσπλαχνοι, να κάμνωμεν τους αδελφούς μας να ευφραίνωνται και τότε να λέγωμεν τον Θεόν Πατέρα, με το: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς…»!! Ει δε και είμεθα άσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι και κάμνομεν τους αδελφούς μας και φαρμακεύονται και βάνομεν τον θάνατον εις την καρδίαν των, δεν πρέπει να λέγωμεν τον Θεόν μας Πατέρα, αλλά τον διάβολον, διότι ο διάβολος θέλει να κάμνωμεν τους αδελφούς μας να φαρμακεύωνται, και όχι ο Θεός.


        Και έτσι, αδελφοί μου, το πρώτον Τάγμα από τους Αγγέλους οπού προείπομεν, έπεσε εις την υπερηφάνειαν και εζήτησε να δοξασθή ίσα με τον Θεόν. Από εκεί οπού (ο αρχηγός τους) ήτο Άγγελος φωτεινός και λαμπρότατος, έγινε διάβολος σκοτεινόνατος, και πολέμιος των ανθρώπων και έχει να καίεται πάντοτε εις την κόλασιν.
        Και όταν ακούωμεν διάβολον:
        Αυτός είναι οπού ήτο πρώτος Άγγελος.
        Αυτός είναι οπού παρακινεί τους ανθρώπους να υπερηφανεύωνται, να φονεύουν, να κλέπτουν...
        Aυτός είναι οπού εμβαίνει και μέσα είς ζωντανούς ανθρώπους και παίρνει την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή τίνος Αγίου, τρέχων άνω και κάτω ωσάν δαιμονισμένος και λέγει ότι κάμνει θαύματα...
        Αυτός είναι ο διάβολος οπού εμβαίνει εις τον άνθρωπον και σεληνιάζεται, και δαιμονίζεται...
        

        Και ας είναι Δεδοξασμένος ο Θεός, οπού μας εχάρισε τρία άρματα με τα οποία να τον πολεμώμεν. Ανίσως και είναι εδώ τινάς από σας και δαιμονίζεται, και θέλει να μάθει τα ιατρικά, εύκολον είναι: Εξομολόγησις! Νηστεία! Προσευχή!
        Όσον εξομολογείται ο άνθρωπος, νηστεύει και προσεύχεται, τόσον κατακαίεται και φεύγει ο διάβολος.
        Ωσάν εξέπεσε το πρώτον τάγμα από την Αγγελικήν δόξαν και έγιναν δαίμονες, τα άλλα εννέα τάγματα εταπεινώθησαν και έπεσον και προσεκύνησαν την Παναγίαν Τριάδα και εστάθησαν εις τον τόπον των να χαίρωνται πάντοτε!
        Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να στοχαζώμεθα τί κακόν πράγμα είναι η υπερηφάνεια. Εκρήμνισε τον διάβολον από την Αγγελικήν δόξαν και έχει να καίεται εις την κόλασιν πάντοτε, και πως η ταπείνωσις εβάσταξε τους Αγγέλους εις τον Ουρανόν να χαίρωνται πάντοτε εις Εκείνην την Δόξαν της Αγίας Τριάδος!»!!

 Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

«Διδαχαί και Προφητείαι του αγίου Κοσμά του Αιτωλού»