Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ!!

 

<<Ένας  άνθρωπος,  ονομαζόμενος  Ιωάννης,  ενικήθη  και  έγινε κλέπτης,  έγινε μάλιστα καπετάνιος  εις  100  κλέπτας, αλλά  είχε  πολλήν ευλάβειαν εις την Θεοτόκον και κάθε πρωΐ και εσπέρας έλεγε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας!

Θέλων ο Πανάγαθος Θεός να τον σώση διά την ευλάβειαν οπού είχεν εις την Θεοτόκον, έστειλε ένα Άγιον ασκητήν, τον οποίον άμα είδον οι κλέπται τον έπιασαν.

Τους λέγει τότε ο ασκητής:

«Σας παρακαλώ, να με υπάγετε εις τον καπετάνιο σας, διότι έχω να σας ειπώ λόγον διά το καλόν σας».

Τον επήγαν εις τον καπετάνιον και του λέγει:

«Κράξε μου όλα τα παλληκάρια να έλθουν να σας ειπώ ένα λόγον».

Τους κράζει ο καπετάνιος και ήλθαν.

Λέγει ο ασκητής:

«Δεν έχεις άλλον;».

«Έχω», λέγει ο καπετάνιος «ένα μάγειρον».

Λέγει του ο ασκητής:

«Κράξε τον να έλθη».

Και άμα ήλθε, δεν ηδύνατο να ιδή τον ασκητήν ο μάγειρος, αλλ’ εγύριζε το πρόσωπό του εις άλλο μέρος.

Τότε λέγει ο ασκητής εις τον μάγειρον:

«Εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού σε προστάζω, να με ειπής ποίος είσαι και τίς σε έστειλε και τί κάμνεις εδώ που κάθεσαι;».

Απεκρίθη ο μάγειρος και λέγει:

«Εγώ  είμαι  ψεύστης  και  πάντοτε  το  ψεύδος  λαλώ, αλλά τώρα, επειδή με έδεσες με το Όνομα του Χριστού, δεν ημπορώ παρά να ειπώ την αλήθειαν. Εγώ, λοπόν, είμαι διάβολος, και με έστειλεν ο μεγαλύτερός  μου,  να δουλεύω τούτον τον καπετάνιον. Να τον φυλάγω και να τον αναγκάσω να μη διαβάζη τους Χαιρετισμούς της Παναγίας και να τον βάλω εις την κόλασιν. Και έχω τώρα 14 χρόνους οπού τον φυλάγω, και δεν εύρον καμμίαν ημέραν οπού  να  μη  διαβάζη  το:  “Άγγελος  Πρωτοστάτης”». 

Τότε  λέγει  ο ασκητής:

«Σε προστάζω εις το όνομα της Αγίας Τριάδος να γίνης άφαντος  και  πλέον  να  μη  πειράζης  τους  Χριστιανούς».

Και ευθύς έγινεν άφαντος ο διάβολος, ωσάν καπνός.

Τότε, εδίδαξεν ο ασκητής τους κλέπτας και άλλοι έγιναν καλόγηροι και άλλοι υπανδρεύθηκαν και έκαμαν καλά έργα και εσώθησαν!

Διά τούτο, σας συμβουλεύω όλους, άνδρες και γυναίκες, να μάθετε το «Άγγελος Πρωτοστάτης», να  το  λέγετε  εις  την  προσευχή  σας!  Και  αν  θέλετε,  πάρετε  το «Αμαρτωλών σωτηρία», οπού έχει 70 Θαύματα της Θεοτόκου, από τα οποία σας είπα ένα διά να καταλάβετε!>>!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».