Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ, του Σωτ. έτους 2021»


Χάριτι Θεού, εισήλθομεν διά μίαν εισέτι φοράν, εις το ευλογημένον στάδιον των πνευματικών αγώνων!

Τούτο αποτελεί ετήσιον αφυπνιστικόν συμπίλημα, της εφημέρου επιγείου πορείας ημών, διότι εν αυτώ διακρίνομεν, πληροφορούμεθα, βιώνομεν και διδασκόμεθα ότι, ο παρών του βίου καιρός με τας δυσχερείας, τας θλίψεις, τας αντιξοότητας, τους πειρασμούς και τας εν γένει ταλαιπωρίας του, έχει ως αίσιον πέρας, το Πάσχα και την Ανάστασιν!!

Αυτό, βεβαίως, συμβαίνει εις τους συστηματικώς, ταπεινώς και εναργώς εργαζομένους, από της Θεόθεν ώρας κλήσεώς των, αγωνιστάς!

Ουσιαστικώς σημαίνει, την επιτυχή διάβασιν από των χθιζών και επικήρων, εις τα Αιώνια και Άφθαρτα, « φθαλμς οκ εδε κα ος οκ κουσε κα π καρδίαν νθρώπου οκ νέβη, (καί) τοίμασεν Θες τος γαπσιν Ατόν» (Α'Κορινθ.Β'9'), υιοίς και θυγατράσι της Βασιλείας Αυτού!!

Άπαντες είμεθα κλητοί!!

Ας φιλοτιμηθώμεν, να γίνωμεν και εκλεκτοί!!

Καλόν αγώνα!!

Καλήν Ανάστασιν!!!

 

π.Α.Γ.Π.