Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

«ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ» (Ιωάνν.ΙΓ’34’)!!!


 

<<Κατά  τον  καιρόν  εκείνον,  ήτον  ένας  άνθρωπος  και  ελέγετο Μωϋσής.  Αυτός,  από  μικρόν  παιδίον  οπού  ήτον,  έλαβε  δύο χαρίσματα εις την καρδίαν του:

Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς  του!

Ώστε,  πρέπει  και  ημείς  οι  ευσεβείς  Χριστιανοί,  να έχωμεν αυτάς τας δύο αγάπας, και αυτή είναι η εντολή του Κυρίου : «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.» (Ιωάνν. ΙΕ'12')!!!

Ακούετε, αδελφοί μου, τί λέγει ο Χριστός;

Ότι καθώς Εγώ υβρίσθηκα, εδάρθηκα,  επείνασα,  εδείψασα,  και  εσταυρώθηκα,  και έχυσα το Αίμα Μου διά την αγάπην σας, διά να σας ελευθερώσω από τας χείρας του διαβόλου, έτσι πρέπει και σεις να αγαπάτε τον Θεόν και τους αδελφούς σας, και αν τύχη και ανάγκη, να χύνετε και το αίμα σας διά την αγάπην του Θεού και του αδελφού σας!

Η τέλεια Αγάπη είναι να πωλήσης όλα σου τα πράγματα και να τα δώσης ελεημοσύνην, και συ να πωληθής σκλάβος, και όσα παίρνεις να τα δίδης  ελεημοσύνην!

Εις  την Ανατολήν  ήτον  ένας  Δεσπότης,  του επήραν από την επαρχίαν του εκατόν σκλάβους, επώλησεν όλα του τα  πράγματα  και  τους εξεσκλάβωσεν.  Ένα  παιδί  μιάς  χήρας απέμεινε  σκλαβωμένο.  Τί  να  κάνει  ο  Δεσπότης; Ξυρίζεται  και πηγαίνει  και  παρακαλεί τον  αφέντη,  οπού  είχε  το  παιδί,  να  το ελευθερώση και να κρατήση εκείνον σκλάβον, όπερ και εγένετο! Και επερνούσε μεγάλην σκληραγωγίαν, έως ότου διά την υπομονήν του, τον ηξίωσε ο Θεός και έκαμνε θαύματα! Ύστερα τον ελευθέρωσεν ο  αφέντης του και πάλιν έγινεν Αρχιερεύς.

Αυτήν την αγάπην θέλει ο Θεός να έχωμεν και ημείς.

Ευρίσκεται κανένας να έχη αυτήν την αγάπην;

Όχι…

Μη πωλείσαι συ, πώλησον μόνον τα πράγματά σου και δος τα ελεημοσύνην!

Δεν δύνασαι να το κάμης;

Δός το ήμισυ, το τρίτον, ή το τέταρτον!

Δεν δύνασαι και τούτο;

Μη παίρνης το ψωμί του  αδελφού  σου,  μη  τον  κατατρέχης,  μη  τον  συκοφαντής!

Πώς θέλομεν να σωθώμεν αδελφοί μου; Το ένα μας φαίνεται βαρύ, το άλλο πικρόν... Ο Θεός είναι Εύσπλαγχνος, ναι! Αλλ’ είναι και Δίκαιος!  Εχει και ράβδον σιδηράν! Λοιπόν, αν θέλωμε να σωθώμεν, πρέπει να έχωμεν την αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας>>!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».