Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022!!

 

Ανέτειλεν ημέρα υπέρλαμπρος!!

Κατ’ αυτήν, ο Υιός του Θεού, εγεννήθη ως «Υιός του ανθρώπου», εκ Παρθένου Μητρός!!

Την μεγαλώνυμον ημέραν του Ευαγγελισμού, είχε συλληφθή εις τα Πανάχραντα Σπλάγχνα Αυτής, «δημιουργικώς και ουχί σπερματικώς», ως άνθρωπος, και είχεν ενώσει, «εξ άκρας συλλήψεως», την Θείαν Φύσιν μετά της ανθρωπίνης, «ατρέπτως, αναλλοιώτως, ασυγχύτως και αδιαιρέτως»!!

Εν συνεχεία, εκυοφορήθη ως ο Μόνος Θεάνθρωπος!! 

Τί τούτων μείζον;

«Ο Δρακί την πάσαν έχων κτίσιν», «Σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν... και εκ του Πληρώματος Αυτού ημείς πάντες ελάβομεν, και Χάριν αντί Χάριτος» (Ιωάνν.Α΄14-16΄)!!!

Ύψιστον χρέος και υπέρτατη ευθύνη ημών, να μη παραμείνωμεν απλοί θεαταί των υπερφυών τούτων Μυστηρίων. Αλλ’ ευγνωμόνως, ταπεινώς και αόκνως να εργασθώμεν, κατά τας Αυτού Θείας Εντολάς, διά να γεννηθή εντός ημών, «ενοικήση και εμπεριπατήση» ( πρβλ., Β΄Κορινθ.ΣΤ΄16΄), μας αναγέννηση και χαρίσηται ημίν ασφαλή προς τους Ουρανούς πορείαν!! 

Χριστός Ετέχθη!!!

π. Α.Γ.Π.