Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!!!


 

«Επήγεν ο Κύριος εις τον Άδην και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και από το γένος τών ανθρώπων όσους επίστευσαν εις Αυτόν! Ανέστη την τρίτην ημέραν! Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους Του! Έγινε χαρά εις τον Ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον! Συγχρόνως έγινε φαρμάκι και σπαθί δίστομον, εις την καρδίαν των απίστων Εβραίων και κυρίως του διαβόλου.

Διά τούτο και οι Εβραίοι, δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον, ωσάν την Κυριακήν, οπού ακούουν τον παπά μας να λέγη: «Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών!!!»!!!

Διότι εκείνο οπού εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν, διά να εξαλείψουν το Όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν εναντίον  της  κεφαλής  των.

Πρέπει  και  ημείς,  αδελφοί  μου,  να χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον την Κυριακήν, οπού είναι η Ανάστασις  του  Χριστού  μας!!! Διότι,επίσης,  Κυριακήν  ημέραν  έγινεν  ο Ευαγγελισμός  της  Δεσποίνης  ημών  Θεοτόκου  και  Αειπαρθένου Μαρίας!!! Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήση όλον τον κόσμον!!!

Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας έξ ημέρας διά ταύτα τα  μάταια,  γήϊνα  και  ψεύτικα  πράγματα,  και  την  Κυριακήν  να πηγαίνωμεν εις την Εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον Παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είναι τιμιωτέρα, από όλον τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας, ούτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν!! Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν, είναι αφωρισμένο και κατηραμένο και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν· και ή σας θανατώνει ο Θεός παράκαιρα ή την γυναίκα σου ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά,  ή άλλον  κακόν  σού  κάμνει.

Όθεν,  αδελφοί  μου,  διά  να  μην πάθετε  κανένα  κακόν,  μήτε  ψυχικόν  μήτε  σωματικόν,  εγώ  σας συμβουλεύω  να  φυλάγετε  την  Κυριακήν,  ωσάν  οπού  είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν!!!

Εδώ πώς πηγαίνετε, Χριστιανοί μου;

Την  φυλάγετε  την  Κυριακήν;

Εάν  είσθε  Χριστιανοί,  να  την  φυλάγετε!

Έχετε εδώ πρόβατα;

Το γάλα της Κυριακής τί το κάμνετε;

Άκουσε, παιδί μου: Να το σμίγης όλο και να το κάμνης επτά μερίδια· και τα εξ μερίδια κράτησέ τα διά τον εαυτόν σου, και το άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσέ το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την Εκκλησίαν, διά να ευλογήση ο Θεός τα πράγματά σου!! Και αν τύχη  ανάγκη  και  θέλεις  να πωλήσης  πράγματα  φαγώσιμα  την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μην το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι  την  μαγαρίζει·  αλλά  δώσέ  το  ελεημοσύνην,  διά  να  σας φυλάγη ο Θεός!»!!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

«Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».