Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

«ΧΑΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΕΝΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΙ» (Λουκ. ΙΕ’10’)!!!

«Οι Άγγελοι, επειδή είναι υπηρέται αγάπης και ειρήνης, χαίρονται όταν μετανοούμε και προκόπτουμε εις την αρετήν»!!

 «Φιλοκαλία»

μεταφρασμένη, Β',σ.15

Οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού, είναι πνεύματα λειτουργικά, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους Επιστολή Του, «ες διακονίαν ποστελλόμενα δι τος μέλλοντας κληρονομεν σωτηρίαν» (Εβρ. Α΄14΄)!!!

          Επομένως, ως απολύτως αφοσιωμένοι εις τον Θεόν και υπηρέται του Θείου Θελήματος, αφ’ ενός μας συμπαρίστανται, μας βοηθούν και μας προστατεύουν, και αφ' ετέρου χαίρονται και πανηγυρίζουν όταν εκτελούμε τας εντολάς του Θεού και ασφαλώς όταν μετανοούμε διά τα αμαρτήματα, τα ατοπήματα και τα λάθη μας.

          Άρα, οφείλομε και να τους παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείπουν και να τους ευχαριστούμε διά την άοκνη προστασία και συνδρομή Τους!