Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

«ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΗΝΕΩΚΤΑΙ»!!!        Ευχόμεθα, εκ μέσης καρδίας, να διέλθωμε το ευλογημένον αυτό στάδιον, όπως η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία ορίζει.
         Τουτέστιν, με αγώνα πνευματικόν, διά να αλλοτριωθώμεν από το κακόν της αμαρτίας και τα πάθη μας, και εκ παραλλήλου, να επιδοθώμεν εις εντονωτέραν άσκησιν με περισσοτέραν προσευχήν και νηστείαν, συμφώνως προς τα οριζόμενα από τους Αγίους Πατέρας μας!!
          Εύκολον είναι, εάν μετά χαράς το αποφασίσωμεν και εμπράκτως το εφαρμόσωμεν!!
          Καλόν Στάδιον και το Άγιον Πάσχα με υγείαν ψυχής τε και σώματος!!

«Δρομοκήρυξ»