Σάββατο 7 Μαΐου 2022

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ!!

 

1. Να γνωρίζεις ότι, τα σχετικά με τη Θεία Χάρη έχουν ως εξής: Ας υποθέσουμε ότι, η τελειότητα έχει δώδεκα σκαλοπάτια. Συμβαίνει λοιπόν να φθάση κάποιος και στο δωδέκατο σκαλοπάτι, αλλά πάλι υποχωρεί η Θεία Χάρη και κατεβαίνει ένα σκαλοπάτι, σταματώντας στο ενδέκατο. Σε αυτό το σκαλί, και να ακούει και να μιλάει και να φροντίζει γιά κάτι, ο συγκεκριμένος χαριτωμένος αγωνιστής, μπορεί. Αν όμως έμενε στο δωδέκατο σκαλοπάτι, θα ήταν εκστατικός, και δεν θα εφρόντιζε γιά τους αδελφούς του ούτε θα ασχολείτο με τη διακονία του λόγου!

2. Ο Κύριος είπε: «Όταν θα έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήση σε όλη την Αλήθεια!». Εκείνος λοιπόν θα προσευχηθή και Εκείνος θα κλάψη. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος: «Εμείς δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε όπως πρέπει, αλλά το Άγιο Πνεύμα, το Ίδιο, μεσιτεύει γιά εμάς με στεναγμούς αλαλήτους»! Διότι, μόνο στο Άγιο Πνεύμα είναι φανερό το Θέλημα του Θεού. Και όταν, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, επιφοίτησε ο Παράκλητος και η Δύναμη του Αγαθού Πνεύματος σκήνωσε στις ψυχές των Αποστόλων, αφαιρέθηκε από αυτούς το κάλυμμα της κακίας, καταργήθηκαν τα πάθη και ξεσκεπάσθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους! Και αφού γέμισαν από σοφία και έγιναν τέλειοι από το Άγιο Πνεύμα, έμαθαν, πώς να πράττουν το Θέλημα του Θεού!

3. Όταν ακούσης περί ενώσεως νυμφίου και νύμφης και περί χορών και οργάνων και εορτών, μη βάλης στο νου σου τίποτε υλικό ή επίγειο. Αυτά λέγονται από συγκατάβαση, μόνο γιά παράδειγμα. Η ουσία τους είναι ανέκφραστη και πνευματική και απρόσιτη στα σαρκικά μάτια. Μόνο αγιασμένες και πιστές ψυχές μπορούν να τα εννοήσουν! Διότι η Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, οι Επουράνιοι Θησαυροί, οι χοροί και οι εορτές των Αγίων Αγγέλων, φανερώνονται μόνον σε εκείνον που τα εδοκίμασε. Ενώ ο αμύητος, ούτε καν να τα εννοήση είναι δυνατόν. Άκουε, λοιπόν, γι’ αυτά με ευλάβεια, μέχρις ότου σου συμβή γιά την πίστη σου, να καταξιωθής να τα επιτύχης. Τότε θα εννοήσης, με την πείρα των ψυχικών οφθαλμών, σε ποιά Αγαθά και Μυστήρια μπορούν να μετέχουν οι ψυχές των Χριστιανών, από αυτή τη ζωή! Διότι στην Ανάσταση, και το σώμα των ανθρώπων αυτών, θα αξιωθή να τα βλέπη αυτά, όταν και αυτό γίνη πνευματικό!

4. Τα κάλλη και οι αγαθοί καρποί της ψυχής μας, δηλαδή, η προσευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι λοιπές αρετές, όταν ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά σαν θυμίαμα εξάγουν πλούσια ευωδία! Αλλά και εμείς, τότε πολιτευόμασθε εύκολα κατά το Θέλημα του Θεού! Διότι χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζη το Θέλημα του Θεού! Όταν, η νύμφη ψυχή, γίνη αξία να ενωθή με τον Νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται πλέον και δεν ακολουθεί πιά το δικό της θέλημα, αλλά το Θέλημα του Νυμφίου Χριστού!

5. Το ένδυμα του γάμου, γιά το οποίο κάνει λόγο ο Κύριος, να φρονής ότι είναι η Χάρη του Αγίου Πνεύματος! Και εκείνος που δεν έγινε άξιος να το περιβληθή, δεν θα μετάσχη στον Επουράνιο Γάμο και στο Πνευματικό εκείνο Δείπνο!

Μελέτημα 23ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.