Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ!!


 

«Αλλ’ εάν έπεσαν τα σύμβολα του κόσμου, εάν κατεβλήθη η της Ρώμης αρχή, όμως η Παναγιωτάτη Θρησκεία των Ελλήνων, ΟΧΙ, μα τας πολλάς και παντοίας δυστυχίας σας, μα το αθώον αίμα, όπερ εχύθη και μέλλει να χυθή, ουδέ κατεβλήθη, ουδέ έως υπάρχουσιν ουρανός και γη θέλει καταβληθή!! Τα προσκυνήματά σας αλλάσσουσι θέσιν, το ιερόν τούτο Θυσιαστήριον μετατοπίζεται, αλλά η πίστις η μέλλουσα να σας σώση διεφυλάχθη από κινδύνων ανηκούστων και διαφυλαχθείσα θέλει διαφυλάξει υμάς!!

Δεν βλέπετε ότι η Ορθοδοξία εθριάμβευσεν;

Από του νυν, ουδέν πλέον φοβείται. Δεν ηκούσατε τον Τούρκον υποσχόμενον προς τους στρατιώτας αυτού τα σκεύη και τα έπιπλά σας, περί δε της Πίστεως μη ποιήσαντα μηδένα λόγον;;»!!!

Γεώργιος Γεννάδιος Σχολάριος - ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μετά την Άλωσιν Αυτής.