Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

Ο ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ, ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ!!!


 

Κατά τινα συζήτησιν έλεγεν (ο π.Ιωήλ Γιαννακόπουλος), υπερασπiζων τον Μοναχικόν Βίον:

«Χωρίς ταπείνωσιν ο άνθρωπος δεν βλέπει Θεού Πρόσωπον!

Ταπείνωσις διά το σώμα είνε η νηστεία, η αγρυπνία, η σκληραγωγία και γενικώς η άσκησις. Ταπείνωσις διά την ψυχήν είνε η αφάνεια.

Ά σ κ η σ ι ς  λοιπόν και  α φ ά ν ε ι α,  ιδού τα μέσα που κρατούν σε ταπείνωσι και το σώμα και την ψυχήν.

Και ο Μοναχός αυτό ακριβώς κάμνει: Ταπεινώνει διά της ασκήσεως το σώμα και διά της αφανείας την ψυχήν»!!!

 

Πηγή:

ΙΖ’. Άσκησις και αφάνεια

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.