Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!!

 

«…Η εποχή μας, χωρίς αμφιβολίαν, μπορεί να χαρακτηρισθή ως εποχή δικαιωμάτων. Όλοι ζητούμεν και απαιτούμεν. Αξιούμεν και απειλούμεν…

Έρχεται λοιπόν επικαίρως ο Αποστολικός λόγος, δια να μας υποδείξη το αντίθετον. Να μας υπενθυμίση ότι, πρέπει να είμεθα ολοπρόθυμοι εις την ευεργεσίαν, την καλωσύνην, την προσφοράν.

Εις οποιανδήποτε ηλικίαν και αν ευρισκώμεθα, οποιανδήποτε εργασίαν και αν κάμνωμεν, οποιανδήποτε θέσιν και αν έχωμεν μέσα εις την κοινωνίαν, ας έχωμεν ως σύνθημα να προσφέρωμεν προς όλους…».

Ποιμαντορική εγκύκλιος 132, 1 Ιανουαρίου 1983

Αγίου Καλλινίκου, αοιδίμου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.